Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» Ο προϋπολογισμός έργου είναι 85.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κατά 66.042,00€ και από πόρους Δήμου κατά 18.958,00€ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 15-6-2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 17-6-2022 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για...
Διαβάστε περισσότερα