Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΤΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΤΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» Ο προϋπολογισμός έργου είναι 148.800,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  κατά  104.160,00€ και  από πόρους Δήμου κατά 44.640,00€ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 16-6-2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 20-6-2022 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην...
Διαβάστε περισσότερα