Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου για το έργο: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"

Απόφαση Δημάρχου για το έργο:

Προς: Τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για το
έργο  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη την με αρ. 121/2021 απόφαση ΟΕ έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για το εν λόγω έργο, μετατίθεται για τις 22-6-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί στην ερχόμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η Δήμαρχος Νικολάου

Σκουφά Βαβέτση Ροζίνα

________________________________________

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αΑφού έλαβε υπόψη,
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

 

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφού έλαβε υπόψη, το άρθρο 59 του Ν.3852/10. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B')απόφαση

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην οικονομική επιτροπή

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην οικονομική επιτροπή

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφού έλαβε υπόψη, 
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."

Έκφραση Συλλυπητηρίων του Δ.Σ του Δήμου Ν. Σκουφά στην οικογένεια του αδικοχαμένου υπαλλήλου του Δήμου Δημητρίου Σιαπλαούρα

Απόσπασμα από το πρακτικό της εικοστής (δια περιφοράς) κατεπείγον συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Πέτα, σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Δεκεμβρίου, του
έτους 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 17.00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνήλθε διά περιφοράς σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Το Δ.Σ του Δήμου Νικολάου Σκουφά αποφασίζει ομόφωνα:

Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της
Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
Ένας καλός φίλος, ένας πολύτιμος συνεργάτης, ένας ξεχωριστός
άνθρωπος έφυγε από κοντά μας.

___________________________________

Πρόσφατα Άρθρα