Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:
«Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 524.720,00 € (με ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται (ΥΠΕΣ 300.000,00, κ' 224.720,00 ιδίους πόρους).

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/11/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/11/2020  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης - 30 0κτ. 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης - 30 0κτ. 2020

Προς τους κ. 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Μπίζας Χαράλαμπος

14

Βασίλη Σπυριδούλα

2

Αλεξίου Φλιλιππος

15

Αντωνίου Αγαθή

3

Κακαριάρης Ευστάθιος

16

Τσιρογιάννη Αποστολία

4

Γεωργοπούλου Αμαλία

17

Πανούτσου Κωνσταντινιά

5

Βλαχοπάνος Γρηγόριος

18

Λίγκα Μαγδαληνή

6

Βλαχοπάνου Αφροδίτη

19

Στρεβίνα Μαρία-Κων/να

7

Φωτιάδη Φανή

20

Παπαθανασίου-Δήμου Δεσπ. 

8

Χαβέλα Βασιλική

21

Κόγκα Κατερίνα

9

Νάκη Καλλιόπη

22

Χαλκιάς Ζώης

10

Νίκου Παναγιώτης

23

Στασινός Κων/νος

11

Μπακόλας Αριστοτέλης

24

Χαλκιάς Θωμάς

12

Αντωνίου Κων/νος

25

Πανακούλιας Κων/νος

13

Μοσχονά Άννα

26

Λάππα-Πανακούλια Αλεξαν. 

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/10/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/10/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς - 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (16ο /2020)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς - 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (16ο /2020)

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με

Διαβάστε περισσότερα...