Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Είσαι 18 έως 21 ετών; Γίνε «πρεσβευτής» της Ελλάδας μέσω της δράσης: «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Είσαι 18 έως 21 ετών; Γίνε «πρεσβευτής» της Ελλάδας μέσω της δράσης: «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

 

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, στο πλαίσιο της Δράσης της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με θέμα «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», με σκοπό τον εορτασμό της 200ης επετείου από την Επανάσταση του 1821, καλεί νέους και νέες της περιοχής μας να αποτελέσουν μέρος της ομάδας 200 ατόμων από όλη την Ελλάδα, που θα σταλεί στο εξωτερικό και θα λειτουργήσει, ως πρεσβευτής του τόπου μας.

Ειδικότερα, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, ως ένας από τους Δήμους που έχει συμμετάσχει με υποβολή προτάσεων στην Πλατφόρμα «1821-2021: 200 χρόνια Σύγχρονη Ελλάδα» της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κλήθηκε να επιλέξει 2 νέους   (1 αγόρι και 1 κορίτσι), ηλικίας 18-21 ετών, ώστε να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο εξωτερικό.

Οι 200 νέοι που θα έχουν τελικά την ευκαιρία να προβάλουν τον τόπο μας, θα επιλεχθούν από την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2020

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2020

 

(Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (18ο /2020)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (18ο /2020)

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Κυριακή 22η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/11/2020

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/11/2020

30/10/2020 - ΠΡΟΣ:
1) κ. Γεωργή Καλλιόπη
2) κ. Κολιούλη Ηλία
3) κ. Μαλιγιάννη Θεοδώρα
4) κ. Σερβετά Λάμπρο
5) κ. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) κ. Τσίρκα Λάμπρο

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης στις 14:00.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (17ο /2020)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (17ο /2020)

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 17η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19.30 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα...