Διακηρύξεις

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΓΥΑΛΟΣ΄ ΤΗΣ ΤΚ ΚΟΜΜΕΝΟΥ» με προϋπολογισμό 80000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του : ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ Κ.Α 2014ΕΠ53000008 «Συντήρηση αποκατάσταση Αρδευτικών αντλιοστασίων και Αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (πκ2013ΕΠ03000014) υποέργο: Επιχορήγηση Δήμου Ν. Σκουφά για το έργο: Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση Γυαλός της ΤΚ Κομμένου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια
τροφίμων έτους 2017» με CPV 15000000-8, προκειμένου να
καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου
προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου
Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.840,07 ευρώ, συν Φ.Π.Α%,
αξίας 8.490,69 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 68.330,76 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός  (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2017 προϋπολογισμού 185.500,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ( χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά για τα λιπαντικά και σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα καύσιμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί της % για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2017», προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.433,28 ευρώ, συν Φ.Π.Α%, αξίας 8.566,72 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 69.000,00 ευρώ.