Διακηρύξεις

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) 2001ΣΕ05500002 με το ποσό (40.000,00€).

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αράχθου» με προϋπολογισμό 120.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530 με 80.000,00 €) και ιδίους πόρους.

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Κομποτίου» με προϋπολογισμό 200.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530 με 100.000,00 €) και ιδίους πόρους.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές πάγιων εγκαταστάσεων (δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) γ’ φάση» με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005 με το ποσό (47.876,62€).

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά » με προϋπολογισμό 50.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (35.000,00€).