Διακηρύξεις

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 12.460.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤ. 14.  (κωδικός ΟΠΣ 5007704, Κωδικός εναρίθμου 2017ΕΠ01810043)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 130.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΟ ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου με το ποσό των 80.000,00€ και με ιδίους πόρους.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 172.600,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό των 100.000,00 € και ιδίους πόρους.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 140.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό των 100.000,00 € και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ. Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 508.648,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤ. 14.  (κωδικός ΟΠΣ 5001229, Κωδικός εναρίθμου 2017ΣΕ27510100).