Διακηρύξεις

Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά θα προκηρύξει  Ανοικτό δηµόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων Κίνησης των  Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2019 και μέρους του έτους 2020 του δήμου και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 199.253,26€ µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

με προϋπολογισμό 450.000,00 € (με ΦΠΑ).Το έργο χρηματοδοτείται από α.π. 3446/5-2-2018 (ΑΔΑ 7ΑΛ8465ΧΘ7-ΩΑΜ) Υ.Α ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.Τ.Α&Α.Π  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.&ΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑΧ. ΠΔΕ (ΣΑΕ055-2001ΣΕ05500002) με ποσο 250.000,00€ και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς την Τ.Κ. Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά»

με προϋπολογισμό 130.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου ΣΑΕΠ 830 (100.000,00) και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (15.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου» με προϋπολογισμό 35.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (25.000,00€).