Διακηρύξεις

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

  Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας.»

με προϋπολογισμό 330.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 200.000,00 ΥΠΕΣ (72362/10-12-2018 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ), και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας» με προϋπολογισμό 20.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (20.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής οικονομικής προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
  4. Την υπαρ 01/2019 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
  5. Την αριθ …./2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία διατέθηκε πίστωση.
  6. Την αριθ 43/2019 απόφαση του Δ.Σ του δήμου Ν. Σκουφά.
  7. Την αριθ 07/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ για την διάθεση της πίστωσης.
  8. Την αριθ 53/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ν. Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

   Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα...