Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής οικονομικής προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος,. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08/5/2019 και ώρα 17:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος, την 02/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10:00 μ.μ Επίσης η διαδικασία θα συνεχιστεί ώς εξής: την 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με το άνοιγμα τον φακέλων και των τεχνικών προσφορών και την 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων ((Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά».CPV : 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς (Κούνιες παιδικής χαράς, Τραμπάλες για παιδικές χαρές, Δάπεδα κ.τ.λ). και περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για τους μικρούς επισκέπτες. Οι χώροι αυτοί πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας ενώ και η συντήρησή τους θα πρέπει να γίνεται κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στα Διενθή πρότυπα.

   Ο προτεινόμενος εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών, διότι το παιχνίδι συμβάλλει στη νοητική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Έτσι ο χώρος της παιδικής χαράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία ως χώρος αγωγής  καθώς αποτελεί το υλικό πλαίσιο της δραστηριότητας του παιχνιδιού.

Προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις κάτωθι παιδικές χαρές:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΗ ΝΕΟΧΩΡΙ

 
 • ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ (τεμ 1)
 • ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ (τεμ 1)
 • ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ (τεμ 1)
 • ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΣ (τεμ 1)
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ (τεμ 1)
 • ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ (τεμ 1)
 • ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ (τεμ 1)
 • ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ (τεμ 1)
 • ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ (τεμ 1)
 • ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ (τεμ 1)
 • ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «ΚΑΡΑΒΙ» (τεμ 1)
 • ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΣ (τεμ 1)
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (400 m2)

(200 m2)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

(250 m2)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΗ ΚΟΜΠΟΤΙ

   

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της, Επίσης προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης μέχρι και τρείς (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών, ενδεικτικός προϋπολογισμός κλπ) δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που αφορά την Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τηςΣύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνωσυστήματος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου : www.nskoufas.gr

Εγγυήσεις: Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% στην καθαρή αξία του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι στο ποσό των 3.435,48€. Και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης σε ποσοστό 5% της καθαρής αξίας χωρίς Φ.Π.Α της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες καιώρες

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ίσος με διακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες ευρώ (213.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 171.774,19€, ΦΠΑ : 41.225,81€).

Χρηματοδότηση της σύμβασης.

   Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε., ποσού από πόρους του προγράμματος 213.000,00€ με Φ.Π.Α. Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δύναται να λάβει χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 213.000,00€.

Πέτα, 02/04/2019
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Γιαννούλης Ευστάθιος