Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10/5/2019 και ώρα 11:00πμ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος, την 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η τηλεμετρία και η διαχείριση διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε σαράντα ένα (41) θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ν. Σκουφά, απ' όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι ΤΣΕ θα αποτελούνται από :

ü  Το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό των ΤΣΕ

ü  Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση ανωμαλιών στο δίκτυο της κύριας τροφοδοσίας και αντικεραυνική προστασία.

ü  Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.

ü  Αισθητήρια όργανα(παροχόμετρα, μανόμετρα, σταθμήμετρα κλπ) που είτε αντικαθιστούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό μη δυνάμενο να συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού είτε τοποθετούνται εξ αρχής.

  • Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στον Δήμο Ν. Σκουφά / Τεχνική Υπηρεσία και απ' όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης και θα αποτελείται από:

ü  Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος.

ü  Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.

ü  Εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου (μιμικό διάγραμμα προβολής, εξοπλισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας κλπ)

ü  Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.

ü  Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της, συγκεκριμένα δέκα (10) μήνες για την εκτέλεση της προμήθειας και δύο (2) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία της.

Προβλέπεται η παροχή εγγυημένης λειτουργίας για περίοδο δύο (2) ετών ως ελάχιστη απαίτηση, ενώ πέραν αυτής, οι προσφερόμενοι χρόνοι βαθμολογούνται και αξιολογούνται θετικά με τη μέγιστη βαθμολογία να αντιστοιχεί σε προσφερόμενη εγγυημένη λειτουργία διάρκειας πέντε (5) ετών. Πέραν των πέντε (5) ετών δεν θα υπάρχει βαθμολογικό όφελος στον προσφέροντα.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ίσος με ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (1.497.131,36 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.207.364,00 €, ΦΠΑ : 289.767,36 €).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2400-22/03/2018 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5001274.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (1.497.131,36 €) και έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. της ΣΑ-Ε2751 με κωδικό ενάριθμου: 2018ΣΕ27510033.

Πέτα   27-3-2019
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Γιαννούλης Ευστάθιος