Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά θα προκηρύξει  Ανοικτό δηµόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων Κίνησης των  Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2019 και μέρους του έτους 2020 του δήμου και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 199.253,26€ µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πίνακα.

  Ειδικότερα για τα υγρά καύσιµα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή σε ευρώ που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόµιµα  διαμορφούμενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τµήµα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%.

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο στάδια:

 (1στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς 2. στάδιο άνοιγμα Οικονομικών προσφορών). Η ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 13 Απριλίου 2019 και ώρα 00:00:01 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 21η Απριλίου 2019 και ώρα 17:00:00.

  Το πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών του Φακέλου και του ανοίγματος της τεχνικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 22 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 10.πμ στην έδρα του δήμου στο Πέτα και του ανοίγματος των οικονομικών  προσφοράς της παραπάνω προμήθειας την Τετάρτη 24 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 10.πμ 

   ∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

  Η εγγύηση για τη συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ ή ανά κατηγορία και τμήμα δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.).

   Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των καυσίμων πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

    Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της παράταση της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησης του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και για χρονικό  διάστημα έως δύο (2) μηνών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.

     Η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://www.n.skoufa.gr) καθώς και στον έντυπο τύπο.

   Οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήµο (τμήμα Προγραμματισμού, κ. Αναγνωστάκη Χρήστο 26813-60416 και τμήμα Προμηθειών Κ. Τατσιοπούλου Παναγιώτα 26813 60404).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γιαννούλης Ευστάθιος