ΑΠΟΦΑΣΗ (8664/2018)

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreece-Albania 2014-2020”» προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της, σε συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 8581/2018 τεχνική περιγραφή η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα.

Η παρούσα δημόσια σύμβαση υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «Contributiontotheenhancementofolivesectorbypromotingcertifiedgoodcultivationpractices, applyingprecisionagriculturetechnologies, creatinginnovativelocalproductsandsupportingrelevantSMEs” (Ακρωνύμιο: OLIVE_CULTUREτου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGREECE-ALBANIA 2014-2020” και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α ΕΠ5186 ΤΡΟΠ.0, Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ5186003 «OLIVE_CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, GR-AL 2014-20).

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε € 19.069,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Τη παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 203-205 του Ν. 4555/2018.
 6. Την αριθμ. απόφαση Δ.Σ. 197/2018 περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «OLIVE_CULTURE ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, GR-AL 2014-2020».
 7. Την εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και τη φόρμα τεκμηρίωσης δαπανών (Specification of Budget) του έργου OLIVE_CULTURE.
 8. Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος «Interreg IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020» και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Νικολάου Σκουφά) του έργου OLIVE_CULTURE.
 9. Τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του έργου OLIVE_CULTURE.
 10. Τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme & Project Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».
 11. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (έκδοση 6, Νοέμβριος 2018).
 12. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».
 13. Το αριθμ. 18REQ004037028 2018-11-20 πρωτογενές καταχωρημένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ
 14. Την αριθ Α-730/8662/21-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της Δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.470.00 € σε βάρος του Κ.Α. 69-6117.001 εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
 15. Την αριθ Α-731/8663/21-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της Δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.599,00 € σε βάρος του Κ.Α. 69-6442.001 εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 16. Την αριθμ. πρωτ.: 8581/19-11-2018 Τεχνική Περιγραφή.
 17. Το γεγονός ότι η απευθείας ανάθεση της παρούσας σύμβασης δεν προκαλεί ενδο-κοινοτικό ανταγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της υπ' αριθ. 8581/19-11-2018 τεχνικής περιγραφής για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

Β. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020».

Γ. Τον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και το περιεχόμενο αυτών. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με κατάθεση ή με αποστολή με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου έως 23/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο, (εμπρόθεσμη υποβολή θεωρείται η προσφορά που υποβάλλεται έως την ορισθείσα ημερομηνία και όχι η ημερομηνία αποστολής του φακέλου) η οποία θα περιλαμβάνει (επί ποινή απαραδέκτου) τα κάτωθι:

 • α) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της συνημμένης αριθμ. πρωτ. 8581/2018 τεχνικής περιγραφής της παρούσας πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας αφορούν σε βεβαιώσεις ή/και συμβάσεις ή/και πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής αρμόδιων συλλογικών οργάνων ή/και τιμολόγια. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις επίκλησης δάνειας εμπειρίας ισχύουν και οι προβλέψεις της κατευθυντήριας οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθμ. πρωτ.: 2076/25-04-2016).
 • β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της συνημμένης τεχνικής περιγραφής,
 • γ) Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης έκτασης έως 15 σελίδες στην οποία θα περιγράφονται μεθοδολογίες, μέτρα, τεχνικές κ.α. που θα εφαρμοστούν.
 • δ) Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής α) των όρων και των προδιαγραφών της αριθμ. πρωτ. 8581/2018 τεχνικής περιγραφής και β) των όρων της παρούσας πρόσκλησης,
 • ε) Ασφαλιστική Ενημερότητα,
 • ζ) Φορολογική Ενημερότητα,
 • η) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία της πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • θ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ,, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
  • Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ, α’ της παρ, 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (πχ πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων «αντιγράφων,
  • Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
  • Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014.
  • Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

Όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών ισχύει ο Ν. 4250/2014 όπως ισχύει, αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:

Ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Η παρούσα πρόκληση κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου για λόγους επιπλέον δημοσιότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ