Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ BUS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nskoufas.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 05/11/2018 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 13:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια δύο (2) οχημάτων όπου προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία των δύο συλλόγων:

  • Σύλλογο Αγκαλιά Άρτας
  • Σύλλογο Γονέων Φίλων ΑΜΕΑ Νομού Άρτας «Αγία Θεοδώρα»

       Η συνολική προθεσμία παράδοσης της προμήθειας, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ίσος με εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες ευρώ (183.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5022803 και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑ2018ΕΠ01810001 (εγκεκριμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά Κ.Α.60-7132.001)

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 2.951,61 € θα απευθύνεται στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Πέτα, 09/10/2018
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ