Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη ΔΚ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Κ. Πέτα»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχε μελέτη για τη διαμόρφωση του ισογείου του Νηπιαγωγείου προς χρήση Παιδικού Σταθμού, που εκπονήθηκε από την πρώην ΤΥΔΚ για λογαριασμό του τέως Δήμου Πέτα, η οποία όμως, ούτε κάλυπτε τις προδιαγραφές που ορίζει ο Νόμος για τους Παιδικούς Σταθμούς , ούτε προέβλεπε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου για τη δημιουργία αύλειου χώρου και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Ενέργειες έγιναν για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του:

Σύνταξη της Η/Μ μελέτης του κτιρίου με ημερομηνία ανάθεσης 27/4/2012 και ημερομηνία περαίωσης 27/8/2012 και σύνταξη της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου με ημερομηνία ανάθεσης 3/5/2012 και ημερομηνία περαίωσης 3/11/2012, που απαιτούνταν για την κατασκευή σύγχρονου Παιδικού Σταθμού στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο.

Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας στις 26-6-2012 με την αλλαγή της χρήσης του ισογείου του κτιρίου προς δημιουργία Παιδικού Σταθμού αντί Νηπιαγωγείου που προέβλεπε η αρχική άδεια.

Συμπλήρωση Φακέλου του Έργου (σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών) και υποβολή του προς Χρηματοδότηση, στις 1-11-2012, στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»  στην πρόσκληση με κωδικό 11 που μόλις είχε ανοίξει

Ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» με την αρ.πρ. 5764/8-2-2013 Απόφαση Ένταξης της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 324.071,00 €

Δημοπράτηση του έργου στις 4-4-2013 και ανάθεσή του στις 13-6-2013 με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ Μ. – ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. και συμβατικό τίμημα 175.709,45 €

Υπογραφή σύμβασης στις 31-07-2013 και έναρξη των εργασιών.

Σημερινή Κατάσταση:

Το έργο εκτελείται με γοργούς ρυθμούς και εκτιμάτε ότι θα παραδοθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, που είναι δώδεκα (12) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του Παιδικού Σταθμού στο νέο κτίριο. 

Συμπέρασμα:

Το έργο είχε μηδενική ωριμότητα καθώς η μελέτη που προϋπήρχε ήταν ακατάλληλη για την δημιουργία Παιδικού Σταθμού και γι’ αυτό εκπονήθηκε από την αρχή νέα ολοκληρωμένη μελέτη.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας από την αρχή της θητείας της τη σημαντικότητα του έργου για την έδρα του Δήμου, προχώρησε στην άμεση ωρίμανσή του με την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, προκειμένου το έργο να ενταχθεί έγκαιρα στο ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Το έργο θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα του Πέτα καθώς το υφιστάμενο κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός, δεν ανταποκρίνεται στους σύγχρονους κανόνες ασφαλούς φύλαξη των νηπίων με αποτέλεσμα πολλοί γονείς είτε να στρέφονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Άρτας είτε να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

                Με το προτεινόμενο έργο τα νήπια, που είναι οι άμεσα ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν έναν υγιεινό, άνετο και ευχάριστο χώρο όπου θα μπορούν με ασφάλεια να παίξουν και απασχοληθούν με δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα θα εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας στους γονείς προκειμένου να στέλνουν τα παιδιά τους στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

Στις ωφέλειες που θα προκύψουν θα πρέπει να τονισθεί επίσης, ότι ο Δήμος θα εξοικονομήσει ετησίως ποσό 6.000,00 € από το μίσθωμα του υφιστάμενου κτιρίου ενώ θα μειωθούν δραστικά και τα λειτουργικά κόστη για ψύξη/θέρμανση του νέου κτιρίου.