Βιολογικός και Αποχέτευση ΔΕ Αράχθου

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Έργα Συλλογής Μεταφοράς και Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Βρισκόταν σε εξέλιξη, σε αρχικό στάδιο, η μελέτη του έργου που αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς, Νεοχωρίου, Αγ. Παρασκευής,  Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς με κοινή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχή του Νεοχωρίου.

Την επίβλεψη της μελέτης έχει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ενέργειες έγιναν για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του:

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, στις 27-5-2011, για την από κοινού υποβολή της πρότασης καθώς ο Δήμος μας δεν διέθετε Διαχειριστική Επάρκεια. Είχαν προηγηθεί οι σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων

Συμπλήρωση Φακέλου του Έργου (σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών) και υποβολή του προς Χρηματοδότηση, στις 30-5-2011, στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (η πρόσκληση έληγε στις 31-5-2012)

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και επανυποβολή της πρότασης καθώς ο οικισμός της Αγ. Παρασκευής, κατά την αξιολόγηση, θεωρήθηκε μη επιλέξιμος από την συγκεκριμένη Πρόσκληση. Η πρόταση υποβάλλεται πλέον αυτόνομα στις  24-4-2012, καθώς εν τω μεταξύ, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια

Ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με την αρ.πρ. 125575/30-11-2012 Απόφαση Ένταξης της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 10.618.028,43 € 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που εκδόθηκε με την αρ.πρ. 36042/1691/18-7-2012 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου

Παραδόθηκε από το μελετητή, στις 23-4-2013, η οριστική μελέτη του έργου στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που έχει την επίβλεψη

Έγκριση της οριστικής μελέτης από την Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στις 9-8-2013. Ο οριστικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14.452.500,00 € κυρίως λόγω της ενισχυμένης θεμελίωσης που απαιτείται για την Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Υποβολή στις 26-8-2013 του επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου, βάσει της οριστικής μελέτης, με παράλληλο αίτημα για τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του προϋπολογισμού.

Σημερινή Κατάσταση:

Αναμένεται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που προβλέπει η οριστική μελέτη του έργου, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί.

Συμπέρασμα:

Το έργο είχε πολύ μικρή ωριμότητα καθώς δεν διέθετε οριστική μελέτη.

Ο Δήμος εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητα που έδινε η σχετική πρόσκληση να υποβληθούν προτάσεις που δεν διέθεταν ολοκληρωμένη μελέτη, και σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που είχε την επίβλεψη της μελέτης, συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε εγκαίρως ο φάκελος υποβολής. Καθ’ όλη την διαδικασία αξιολόγησης οι Υπηρεσίες του Δήμου ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή καθώς χρειάστηκε η πρόταση να τροποποιηθεί αρκετές φορές μέχρι να καταλήξει στην τελική της μορφή.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί εντατικά και το επόμενο διάστημα προκειμένου να τροποποιηθεί άμεσα η απόφαση ένταξης και να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.