Βιολογικός και Αποχέτευση ΔΕ Κομποτίου και ΔΕ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχαν σε εξέλιξη, σε στάδιο ολοκλήρωσης, δύο διακριτές μελέτες μία για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων και μία για τους οικισμούς Πέτα και Αγίου Δημητρίου. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων – που χωροθετήθηκε στην Περιοχή «Σκάλα» Κομποτίου-  προβλεπόταν να είναι κοινή και για τα δύο δίκτυα αποχέτευσης, κατόπιν σχετικής προκαταρκτικής περιβαλλοντικής γνωμοδότησης της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου καθώς και σχετικών Αποφάσεων που έλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια των τέως Δήμων Πέτα και Κομποτίου.

Ενέργειες έγιναν για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του:

1.            Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που εκδόθηκε με την αρ.πρ. 2645/334/7-2-2011 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου

2.            Παράδοση των οριστικών μελετών του έργου στις 10 -3- 2011

3.            Έκδοση θετικής γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στις 11-3-2011  για την θεώρηση των δύο μελετών

4.            Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ζηρού, στις 15-3-2011, για την από κοινού υποβολή της πρότασης καθώς ο Δήμος μας δεν διέθετε Διαχειριστική Επάρκεια. Είχαν προηγηθεί οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

5.            Έγκριση των οριστικών μελετών του έργου με τις αρ.πρ. 4815/21-3-2011 και 4949/23-3-2011 Αποφάσεις της Δ/νσας Υπηρεσίας (πρώην ΤΥΔΚ Νομού Άρτας)

6.            Έγκριση και παραλαβή των δύο μελετών με τις 112/2011 και 113/2011   Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις 23-3-2011

7.            Συμπλήρωση Φακέλου του Έργου (σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών) και υποβολή του προς Χρηματοδότηση, στις 28-3-2011, στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

8.            Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την ΛΓ΄Εφορεία Κλασικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας με τις αρ.πρ. 1360/20-4-2011 και 1609/20-4-2011 αδειοδοτήσεις

9.            Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Άρτας- Πρέβεζας με τις αρ.πρ. 499/3-5-2011  και 539/3-5-2011 αδειοδοτήσεις

10.          Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την Δ/νση Δασών Άρτας με τις αρ.πρ. 608/31-3-2011 και 673/2-5-2011 αδειοδοτήσεις

11.          Αγορά οικοπέδου στην περιοχή «Σκάλες» Κομποτίου για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων

12.          Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου στις 5-12-2011

13.          Ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με την αρ.πρ. 118120/5-4-2012 Απόφαση Ένταξης της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 18.541.930,63 €

Ενέργειες που έγιναν μετά την ένταξη:

1.            Προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης των δύο διακριτών εργολαβιών του έργου και αποστολή τους στην Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση στις 4-5-2012

2.            Προέγκριση Δημοπράτησης των δύο υποέργων με τις αρ.πρ. 123451/25-9-2012 και 123452/25-9-2012 αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής

3.            Δημοσίευση της διακήρυξης των δύο υποέργων έργων στις 27-9-2012

4.            Δημοπράτηση των υποέργων στις 17-12-2012 για το δίκτυο του Κομποτίου και στις 19-12-2012 για το δίκτυο του Πέτα

5.            Ανακήρυξη αναδόχων στις 17-1-2013 για το υποέργο του Πέτα (ανάδοχος ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 35,82%) και στις 21-1-2013 για το υποέργο του Κομποτίου (ανάδοχος Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 51,51,%)

6.            Με την αρ.πρ. 100975/30-1-2013 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, το έργο συμπεριλήφθηκε σε λίστα έργων προς περικοπή του φυσικού αντικειμένου,  τόσο για λόγους δημοσιονομικούς όσο και για το γεγονός ότι οι οικισμοί Πέτα και Αγίου Δημητρίου δεν ήταν Γ΄ προτεραιότητας και έπρεπε να απενταχθούν.

7.            Άμεση μετάβαση του Δημάρχου στις 8-2-2013, στην Αθήνα όπου συνάντησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη και του εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το έργο πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολό του (και αναφέρονται στην αρ.πρ. 1821/7-2-2013 επιστολή που του επέδωσε).

8.            Συνάντηση του Δημάρχου, την ίδια ημέρα, με ανώτερα στελέχη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, όπου τους επέδωσε την αρ.πρ. 1837/7-2-2013 επιστολή και τους έπεισε ότι το έργο είναι σε προχωρημένο στάδιο και πρέπει να υλοποιηθεί όπως αρχικά είχε εγκριθεί.

9.            Υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους στις 14/6/2013 για το υποέργο του Πέτα και 2/7/2013 για το υποέργο του Κομποτίου και έναρξη υλοποίησης του έργου.

Συμπέρασμα:

 Το έργο είχε μικρή ωριμότητα στις αρχές της θητείας της Νέας Δημοτικής Αρχής,  καθώς οι οριστικές μελέτες του έργου δεν ήταν ακόμη έτοιμες με συνέπεια να μην έχει εκδοθεί καμία αδειοδότηση. Διαφαινόταν ακατόρθωτο να προετοιμαστεί και να υποβληθεί -έως τις 31-3-2011 που έληγε η σχετική Πρόσκληση στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-  μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Όμως, ξεκίνησε μια τιτάνια καθημερινή προσπάθεια, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο,  με στόχο τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών ωρίμανσης, μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, που έφερε τελικά αίσιο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα μήνα έγιναν ενέργειες που σε φυσιολογικούς ρυθμούς απαιτούσαν ένα εξάμηνο.  Αλλά και στην φάση αξιολόγησης, στηρίχτηκε επαρκώς η πρόταση και ευοδώθηκε η προσπάθεια για ένταξη του έργου στο σύνολό του, καθώς:

•             Εντάχθηκε και η κατασκευή του δικτύου του Πέτα-Αγ. Δημητρίου, που κινδύνευε να μην περάσει, καθώς οι εν λόγω οικισμοί δεν ήταν υψηλής προτεραιότητας στην σχετική λίστα του  Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

•             Εντάχθηκε και η αποπληρωμή των μελετών του έργου με αποτέλεσμα ο Δήμος να εξοικονομήσει 110.000,00 € από ιδίους πόρους 

Επίσης, τα άμεσα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής, έσωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το έργο από βέβαιη καρατόμηση, καθώς πείστηκε το αρμόδιο Υπουργείο ότι το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και έχει αποκτήσει ενιαία διάσταση λόγω της κοινής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων που διαθέτει.

Η όλη πορεία μέχρι σήμερα, φανερώνει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής  να παρακολουθεί καθημερινά το σημαντικό αυτό έργο και να επεμβαίνει άμεσα για την άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται. Δείχνει επίσης ότι, πάρα την μεγάλη πολυπλοκότητα και συνθετότητα του έργου, οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίησή του, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα κατά την κατασκευαστική φάση του έργου.