Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίζεται μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή μας ως ενιαίος  Δήμος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαμβάνει καινούργιες αρμοδιότητες από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2012-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στα διοικητικά του νέου Δήμου, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίστηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που είχε την ευθύνη επεξεργασίας των απαιτούμενων στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη συνδρομή όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

Την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Την δευτερη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μπορείτε να την δείτε εδώ.