Αντιδήμαρχοι

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους

 

Η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

  • Το άρθρο 59 τουΝ.3852/10.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε καιισχύει.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τηναντιμισθία.
  • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφασηΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
  • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ- 191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους12.753,00.κατοίκους.
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει Τέσσερις (4) ΔημοτικέςΕνότητες.
  • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν Τέσσερις (4)Αντιδήμαρχοι.
  • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:ΟρισμόςΑντιδημάρχων.
  • Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ – 1910 Β/30- 8-11).
  • Την Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του δήμου Νικολάου Σκουφά ( ΦΕΚ 2441 τεύχος Β18/07/2017).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία ενός (1) έτους από 07/09/2019 μέχρι 06/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Nτοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητα Αράχθου και συγκεκριμένα στήν (Τ.Κ. ΑγΠαρασκευής).

α) Έχει  την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν

στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την αναπλήρωσή του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου του Κων/νου στην τέλεση πολιτικών γάμων των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Ορίζει Καθ'ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Ντοκομέ Δημήτριο του Ευρυπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α) Υπεύθυνος Λειτουργίας καθώς και επισκευής και συντήρησης σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του πάγιου εξοπλισμού του δήμου.

 

Β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Γ) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης

 

 

των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

 

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και συγκεκριμένα στην (Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ Παχυκαλάμου, Τ.Κ Ακροποταμιάς, Τ.Κ Λουτροτόπου και της Τ.Κ Κομμένου).

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμηςκατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Νεοχωρίου και της Τ.Κ. Κομμένου.

ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες οι οποίοι θα τελεστούν στο πρώην Δημαρχείο της Τ.Κ Νεοχωρίου και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ Κομμένου.

 

Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.

 

Β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Γ) Της ευθύνη της παρακολούθησης και της καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του μηχανολογικού εξοπλισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Δ) Την παρακολούθηση, την σχεδίαση και την προώθηση δράσεων σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό στα διοικητικά όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

 

 

Γ.Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Κολιούλη Ηλία του Χρήστου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου και συγκεκριμένα στην (Τ.Κ. Κομποτίου, Τ.Κ Σελλάδων, Τ.Κ Συκιών, Τ.Κ Περάνθης και της Τ.Κ Φωτεινού).

α)  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Κομποτίου.

ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων της Δ.Ε Κομποτίου του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Ορίζει Καθ'ύλην Αντιδήμαρχο τον Κ.Κολιούλη Ηλία του Χρήστου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α) Την παρακολούθηση και Διαχείριση σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Β) Της ευθύνη παρακολούθησης και καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, των καταστημάτων και επιχειρήσεων

 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Γ) Την εποπτεία και την ευθύνη της καλής Λειτουργίας των κοιμητηρίων και των παιδικών χαρών, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

 

 

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου την κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Πέτα και συγκεκριμένα στήν (Τ.Κ. Πέτα, Τ.Κ Μαρκινιάδας και της Τ.Κ Μεγάρχης).

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.ΚΠέτα.

ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα τελεστούν στο Δημαρχείο της Τ.Κ Πέτα.

 

 

 

Ορίζει Καθ' ύλην Αντιδήμαρχο την κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α) Τις Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης.

 

Β)Την αρμοδιότητα της ισότητας των φύλλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Γ) Την Αρμοδιότητα της Εξυπηρέτησης του πολίτη του δήμου με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και πολιτικής.

 

Δ) Την εποπτεία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου σε περιοχές του δήμου, καθώς και την παρακολούθηση της περιουσίας του δήμου Νικολάου Σκουφά μέσω του κτηματολογίου.

 

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.

 

 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

 

α) της Αντιδημάρχου κ. Γεωργής Καλλιόπης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιούλης Ηλίας ,

 

β) του Αντιδημάρχου κ. Κολιούλη Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη,

 

γ) του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος και

 

δ) του Αντιδημάρχου κ. Ντοκομέ Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΔήμοςΔημήτριος.

 

 

 

Δ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου που αναπληρώνει τη Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου .

 

Ε.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,του άρθρου 92 του Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12- 2012), Οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου, Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου και Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη, θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το νόμο αντιμισθία και ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου θα λαμβάνει τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

 

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα

 

 

Πρόσφατα Άρθρα