Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους (06/09)

αποφαση δημαρχου

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους (06/09)

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά Αφού έλαβε υπόψη,

•Το άρθρο 59 του Ν.3852/10.
•Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
•Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
•Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β' 698)) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους.
•Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
•Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και ένας άμισθος, συνολικά πέντε. Ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
•την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
•Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 1910 τεύχος Β΄30/08/2011).
•Την Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά ( ΦΕΚ 2441 τεύχος Β΄18/07/2017).
• Την έγκριση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 2352 τεύχος Β΄16/06/2020).
• Την υπ΄αριθμ. 6962/07-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΧΡΩΚ5-90Υ) απόφαση Δημάρχου
• Την υπ΄αριθμ. 6297/04-09-2020 (ΑΔΑ: 93ΗΜΩΚ5-ΝΜΒ) απόφαση Δημάρχου
• Την υπ΄αριθμ. 1404/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΥΩΩΚ5-5ΤΡ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι από 07/09/2021 μέχρι 06/09/2022, εκτός του κ. Μπουραντά Ευάγγελου του Ευθυμίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 06/03/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της
Δημάρχου, τον κ. Nτοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην παρακάτω Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
παραπάνω Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Τ.Κ. (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την αναπλήρωσή του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου του Κων/νου στην τέλεση πολιτικών γάμων των κατοίκων της παραπάνω Τοπικής Κοινότητας.
Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Ντοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου τον κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Παχυκαλάμου, Τ.Κ. Ακροποταμιάς, Τ.Κ. Λουτροτόπου και Τ.Κ. Κομμένου :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Νεοχωρίου και της Τ.Κ Κομμένου.
ζ) Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες οι οποίοι θα τελεστούν στο πρώην Δημαρχείο της Τ.Κ Νεοχωρίου και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Κομμένου.
Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.
β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
γ) Της ευθύνη της παρακολούθησης και της καλής λειτουργίας σε συνεργασία με
τους κατά τόπους αντιδημάρχους του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
δ) Της παρακολούθηση, την σχεδίαση και την προώθηση δράσεων σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό στα διοικητικά όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.
ε) την εποπτεία και επίβλεψη του τμήματος καθαριότητας κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές διεξοδικά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 2352/Β/16-6-2020), για την προστασία την αναβάθμιση και την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που διέρχονται από το Δήμο, τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του δήμου καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
στ)Υπεύθυνος γραφείου κίνησης.
ζ)Την παρακολούθηση, διαχείριση και περισυλλογή, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους των αδέσποτων και νεκρών ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της
Δημάρχου την κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πέτα,
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Πέτα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Πέτα σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη Δ.Ε. Πέτα.
δ) Υπογράφει, με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Πέτα (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της
Τ.Κ. Πέτα.
στ) Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα τελεστούν στο Δημαρχείο της Τ.Κ Πέτα.
Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο την κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τις Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, Πολιτισμού και δια βίου μάθησης.
β) Την αρμοδιότητα της ισότητας των φύλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
γ) Την Αρμοδιότητα της Εξυπηρέτησης του πολίτη του δήμου με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και πολιτικής.
δ) Την εποπτεία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου σε περιοχές του δήμου, καθώς και Την παρακολούθηση της περιουσίας του δήμου Νικολάου Σκουφά μέσω του κτηματολογίου.
ε) Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των υπηρεσιών του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ζ) Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου τον κ. Τόλη Δημήτριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πέτα και συγκεκριμένα, στην Τ.Κ. Μαρκινιάδας
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
παραπάνω Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.
β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
γ) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους
της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Τόλη Δημήτριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους, στα όρια του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
β)Την εποπτεία και την ευθύνη των δομών πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους.
γ) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου, τον κ. Μπουραντά Ευάγγελο του Ευθυμίου για το χρονικό διάστημα από 07/09/2021 μέχρι και την 06/03/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, Αράχθου και Πέτα και συγκεκριμένα
στην Τ.Κ. Κομποτίου, Τ.Κ Σελλάδων, Τ.Κ. Φωτεινού, Τ.Κ Συκεών, Τ.Κ Περάνθης, και Τ.Κ Μεγάρχης.
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Κομποτίου.
ζ) Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων της Δ.Ε Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ορίζει καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Μπουραντά Ευάγγελο του Ευθυμίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Της ευθύνη παρακολούθησης και καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
β) Την εποπτεία και την ευθύνη της καλής Λειτουργίας των κοιμητηρίων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ζ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες: α) της Αντιδημάρχου κ. Γεωργής Καλλιόπης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τόλης Δημήτριος, β) του Αντιδημάρχου κ. Τόλη Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη, γ) του Αντιδημάρχου κ. Μπουραντά Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη, δ) του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος και δ) του Αντιδημάρχου κ. Ντοκομέ Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος.
Η. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου που αναπληρώνει τη Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου.
Θ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και ο κ. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το νόμο αντιμισθία. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη, θα είναι άμισθος. Οι Αντιδήμαρχοι κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου και κ.Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου θα λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η Δήμαρχος Δήμου Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα

Πρόσφατα Άρθρα