oikonomiki epitropi

(Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης

στις 12:00 μ.μ


Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και οργάνωση φακέλου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν. Σκουφά».
3. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε Δημοτική οδό πλησίον της πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».
4. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από Ποτάμι Βαθύ Διασσέλου προς θέση Μαργαρίτη».
5. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την με αρ. πρωτ. 4091/30-6-2020 σύμβαση γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Α.Ε. των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης ακινήτων σε βάση δεδομένων».
6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Αποδοχή ποσού 13.236,96 € από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, σύμφωνα με το ν.3852/2010 για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.
8. Έκθεση εσόδων-εξόδων α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2021.
10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στο δίκτυο διανομής στη θέση Κόπραινα
11. Εξέταση της υπ' αριθμ. Α814/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
12. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2345/27-04-2021 απόφασης Δημάρχου.
13. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Κικιώνη Γεωργίου.
14. Έγκριση μελετών της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020".
15. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», ενταγμένης στο Προγράμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020".
16. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην θέση «Μνημείο» Πέτα, στην Τ.Κ. Πέτα-Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα