Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

dimarxos 

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφού έλαβε υπόψη, το άρθρο 59 του Ν.3852/10. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B')απόφαση

ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει" τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως  τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3
ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία, τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β' 698)) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους, το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες, το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι, και ένας άμισθος, συνολικά πέντε Ν. 4674/2020 (Α΄ 53), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων,  την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ – 1910 Β/30-8-11) ,την Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου
Νικολάου Σκουφά ( ΦΕΚ 2441 τεύχος Β 18/07/2017), την έγκριση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 2352 τεύχος Β 16/06/2020), την υπ΄αριθμ. 6962/07-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΧΡΩΚ5-90Υ) απόφαση Δημάρχου, την υπ΄αριθμ. 6297/04-09-2020 (ΑΔΑ: 93ΗΜΩΚ5-ΝΜΒ) απόφαση Δημάρχου, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 6297/04-09-2020 (ΑΔΑ: 93ΗΜΩΚ5-ΝΜΒ) απόφαση
Δημάρχου Δήμου Νικολάου Σκουφά περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων τους ως εξής :
 Αντικαθιστά τον κ. Κολιούλη Ηλία του Χρήστου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου,
λόγω λήξης της θητείας του (από 07/09/2019 έως 06/03/2021), σύμφωνα με τις
υπ΄αριθμ. 6962/07-09-2019 και 6297/04-09-2020 αποφάσεις Δημάρχου και ορίζει
νέο Αντιδήμαρχο τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπουραντά Ευάγγελο
του Ευθυμίου για το χρονικό διάστημα από 07/03/2021 μέχρι και την
06/03/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις
παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου και συγκεκριμένα στην Τ.Κ.
Κομποτίου, Τ.Κ Σελλάδων, Τ.Κ Συκεών, Τ.Κ Περάνθης, Τ.Κ Φωτεινού και Τ.Κ
Μεγάρχης.
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις
παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της
Τ.Κ Κομποτίου.
ζ) Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων της Δ.Ε Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ορίζει Καθ' ύλην Αντιδήμαρχο τον κ. Μπουραντά Ευάγγελο του Ευθυμίου και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Την παρακολούθηση και Διαχείριση σε συνεργασία με τους κατά τόπους
αντιδημάρχους των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του Δήμου
Νικολάου Σκουφά.
Β) Της ευθύνη παρακολούθησης και καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους
κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, των
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου του
Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Γ) Την εποπτεία και την ευθύνη της καλής Λειτουργίας των κοιμητηρίων και των
παιδικών χαρών, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, στα όρια
του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 Κατά τα λοιπά ισχύει απολύτως η υπ΄αριθμ. 6297/04-09-2020 (ΑΔΑ:93ΗΜΩΚ5-
ΝΜΒ) απόφαση Δημάρχου.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και
των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
256/Α/31-12-2012), ο Αντιδήμαρχος, κ. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου,
θα λαμβάνει την προβλεπόμενη από το νόμο αντιμισθία.
 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


Η Δήμαρχος
Δήμου Νικολάου Σκουφά
Βαβέτση Ροζίνα

Πρόσφατα Άρθρα