dimotiko symvouleio 4

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΣΤΙΣ 11/12/2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.9702 /12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β' Δράση
Εισηγητής: κ. Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 2ο: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στις επιτροπές παράδοσης-παραλαβής και έρευνας αγορών του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο: Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης της αριθμ.7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ. Αποχαρακτηρισμός κτιρίου κληρονόμων Αθανασίου Γαβρόγου ως διατηρητέου μνημείου)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο: Έγκριση της Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2020. (Σχετ. η αριθμ.135/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2020. (Σχετ. η αριθμ.160/2020 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής : κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 7ο:Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ. Τριμήνου οικον. έτους 2020 του Δήμου Νικολάου Σκουφά
Εισηγητής:κ.Παπαχρήστου Αλεξία

 

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα. Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο: Περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 10ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης: με τίτλο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ» σύμφωνα με την αριθ. 171/2020 απόφαση της Ο.Ε και δεσμευτική έγκριση της αναμόρφωσης της παραπάνω απόφασης (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ' 177). .
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο: Αποδοχή της απόφασης επιχορήγησης ποσού 53.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των (ΚΔΑΠ). Σύμφωνα με την αριθ. 180/2020 απόφαση της Ο.Ε και δεσμευτική έγκριση της αναμόρφωσης της παραπάνω απόφασης. (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ' 177).
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 66.843,51 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 σύμφωνα με την αριθ. 181/2020 απόφαση της Ο.Ε και δεσμευτική έγκριση της αναμόρφωσης της παραπάνω απόφασης(άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ' 177).
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο: Αποδοχή ποσού 31.880,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 168/2020 απόφαση της Ο.Ε και δεσμευτική έγκριση της αναμόρφωσης της παραπάνω απόφασης. (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ' 177).
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 14ο: Συζήτηση επί υπομνήματος του δημοτικού συμβούλου κ.Σαπρίκη Ηλία.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα 15ο: Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της 5νθήμερης εργασίας και λειτουργίας ,κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες (εξαιρετικά),καθώς και 24ωρης λειτουργίας όλων των Ληξιαρχείων των δημοτικών ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και του τμήματος ύδρευσης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης της αναμόρφωσης της αριθμ.152/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα: (Έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε Δημοτική οδό πλησίον της πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά)».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 17ο: Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021.
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος.

 

Θέμα: 18ο: Έγκριση της Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2020. (Σχετ. η Αριθμ.182/2020 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 19ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών του δήμου Νικολάου Σκουφά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.

 

Θέμα 20ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής Προμηθειών του δήμου Νικολάου Σκουφά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.

 

Θέμα 21ο Μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε Ο.ΤΑ» σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 

Θέμα 22ο: Τροποποίηση του φορέα χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών και πληρωμή τους από Επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ) 2020. (παρ. 1 άρθρο 161 Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.4674/20).
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 23ο Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017 .
Εισηγητής: κ.Αντιδήμαρχος κ.Δήμος Δημήτριος