Αριθμ. Πρωτ.:2750

Ημερομηνία:13-5-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Επιχειρηματική Δικτύωση, Τυποποίηση, Πιστοποίηση και Προώθηση Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Πράξης OLIVE_CULTURE»

 

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κεντρική Πλατεία Πέτα

Πόλη

Πέτα, Άρτας

Ταχυδρομικός Κωδικός

47200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2681360413

Φαξ

2681083259

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ηλίας Σερβετάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.nskoufas.gr

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Δημαρχείο, Κεντρική Πλατεία Πέτα, Άρτας, ΤΚ 47200 την 29/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 29/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.871,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €44.251,21, ΦΠΑ 24%: €10.620,29), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα παράτασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου και αναλύεται ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3.1.1

Studyforolivesectorperspectives (update)/ Επικαιροποίηση Μελέτης του Τομέα της Ελαιοκομίας

2.419,35 €

580,65 €

3.000,00 €

3.1.2

Organisation of stakeholders collaboration support services/ Παροχήυποστηρικτικώνυπηρεσιώνγιατηνανάπτυξησυνεργασιών

5.645,16 €

1.354,84 €

7.000,00 €

4.1.1

Integratedmanagementsystemsforolivecrop/ Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας ελιάς

22.580,65 €

5.419,35 €

28.000,00 €

4.1.3

Integratedmanagementtraceabilitytools/ Ολοκληρωμένη διαχείριση – εργαλεία ιχνηλασιμότητας

7.960,89 €

1.910,61 €

9.871,50 €

4.1.4

Consultancyforsmallin-farmcrafting/ Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών αγροτικών οικοτεχνιών

5.645,16 €

1.354,84 €

7.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ:

44.251,21

10.620,29

54.871,50

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά

Η Πράξη με τίτλο: «Contributiontotheenhancementofolivesectorbypromotingcertifiedgoodcultivationpractices, applyingprecisionagriculturetechnologies, creatinginnovativelocalproductsandsupportingrelevantSMEs» και ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών της Ελλάδα και της Αλβανίας (15%). Για το Ελληνικό σκέλος, η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το εθνικό ΠΔΕ. Για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά η Πράξη έχει εναχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό έργου 2018ΕΠ51860035 «OLIVE_CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, GR-AL 2014-20».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους στο παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους των τευχών δημοπράτησης και να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 10/10/2020. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/10/2020 (λήξη της πράξης OLIVE_CULTURE), παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνολικού έργου OLIVE_CULTURE.

Η Διακήρυξη καταχωρείται και στο διαδίκτυο για άμεση και πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.nskoufas.gr

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ