Έναρξη Λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Πέτα και στο Νεοχώρι

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 18 Ιουνίου θα λειτουργήσουν τα ΚΔΑΠ στο Πέτα και στο Νεοχώρι. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από 8 π.μ. έως 4 μ.μ.

Τα ΚΔΑΠ Αγίου Δημητρίου και Κομποτίου θα συνεχίσουν την απασχόληση των παιδιών για τους θερινούς μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 2681360423.


 

Ενημέρωση για Εθνικό Κτηματολόγιο

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, με αφορμή την έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο στις 30/10/2018 για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων σε ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – Ι. ΨΑΡΡΑΣ, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κομποτίου, την Παρασκευή 29/06 και ώρα 19:00

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο ΚΔΑΠ Αγίου Δημητρίου Πέτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

(Περίοδος 2018-2019)

Στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ανακοινώνει

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07

2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011

3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

4. την υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου,

η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την αριθ. πρωτ. 72537/16-5-2018 εγκριτική πράξη του Γ.Γ της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16/05/2018

Διαβάστε περισσότερα...