Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου για το έργο: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"

Απόφαση Δημάρχου για το έργο:

Προς: Τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για το
έργο  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη την με αρ. 121/2021 απόφαση ΟΕ έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για το εν λόγω έργο, μετατίθεται για τις 22-6-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί στην ερχόμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η Δήμαρχος Νικολάου

Σκουφά Βαβέτση Ροζίνα

________________________________________

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αΑφού έλαβε υπόψη,
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."