Αποφάσεις

Ψήφισμα για τον Ναό της Αγίας Σοφίας

Ψήφισμα για τον Ναό της Αγίας Σοφίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά την συνεδρίασή του στις 31 Ιουλίου του έτους 2020,και με την αριθμ.127/2020 απόφασή του, εξέδωσε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά,
• Καταδικάζει την απόφαση του Τουρκικού Κράτους να μετατρέψει τον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
• Στηρίζει την προσπάθεια και τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Χώρας μας, για να αναδείξει την οικουμενική διάσταση του ζητήματος, τον παγκόσμιο και οικουμενικό ρόλο της Αγίας Σοφίας ως Μνημείο όλης της ανθρωπότητας και να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στη γείτονα χώρα από την Ε.Ε., τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα.
• Ζητά την αντίδραση της UNESCO ώστε να αποτραπούν οι σχεδιαζόμενες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, που θα

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση απόφασης περί απαγόρευσης αλιείας σε όλα τα ποτάμια και τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (6ου /2018)

Παρακαλούμε όπως την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων κ' Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),

• Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,

• Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,

Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,
  • Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
  • Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα...