Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Οκτωβρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (12ου /2019)

Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά όπως προσέλθουν στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 08-09-2019,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/ 2010,όπως τα άρθρα αυτά αντικατάσταθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019,αντίστοιχα.

 

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

 Γεωργή Καλλιόπη

Πρόσκληση τακτικών μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλων Κοινοτήτων & Προέδρων Κοινοτήτων για Ορκωμοσία

   Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.29/2019 και 34/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Χώρο του Μνημείου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις 30/08/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 07.30μ.μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.40 του Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α’ 133 ορκωμοσία.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ