Διακηρύξεις

7 Φεβρουαρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά,

Διαβάστε περισσότερα...

12 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                               Κομπότι  10 - 12 - 2012

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ 536

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦA

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2013»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα...

6 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 17350

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την πραγματοποίηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GRETA–Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εβδομήντα Μία Χιλιάδες και Πεντακόσια Ευρώ (71.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά

Διαβάστε περισσότερα...

22 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                          Κομπότι 21/11/2012

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                 Αρ.Πρωτ.: 511

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΦΟ) Αγίου Δημητρίου Πέτα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει:

Το

Διαβάστε περισσότερα...

2 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 16259

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την πραγματοποίηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GRETA–Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εβδομήντα Μία Χιλιάδες και Πεντακόσια Ευρώ (71.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα...