Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

Πέτα: 18-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 13266

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

     

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑ & Τ.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ» με προϋπολογισμό 565.800,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 17-12-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Τα

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

Πέτα: 17-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 13254

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

     

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ & Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ» με προϋπολογισμό 455.100,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 10-12-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Τα

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ στο KΟΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με προϋπολογισμό 160.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 115.803,72€ χωρίς ΦΠΑ και στην κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 14.277,58€ χωρίς ΦΠΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 12-11-2015.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 83214 & FAX επικοινωνίας: 26810 83629, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Βασιλάκη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προϋπολογισμό 2.580.000,00 ΕΥΡΩ του συνολικού έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (νυν ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 16.484.693,00 €.

Ο Δήµος Νικολάου Σκουφά διακηρύττει ότι την 23 / 06/ 2015 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.µ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δηµαρχείου Ν. Σκουφά  θα διεξαχθεί ανοιχτή Δηµοπρασία µε το σύστηµα:  Προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΟ »