Διακηρύξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός  (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2017 προϋπολογισμού 185.500,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ( χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά για τα λιπαντικά και σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα καύσιμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί της % για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2017», προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.433,28 ευρώ, συν Φ.Π.Α%, αξίας 8.566,72 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 69.000,00 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Πέτα:  2-03-2016
Αριθ. Πρωτ: 1884
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ            
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 154.522,74€ και στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.477,26€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  την οικονομική προσφορά του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας οδό Ελευθερίας στη Δ.Κ. Πέτα  μέχρι και την 17

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πέτα: 10 - 2-2016
Αριθ. Πρωτ:1241
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 1.785.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδό Φιλελλήνων στη Δ.Κ. Πέτα μέχρι και την 10 - 3 - 2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
Τα τεύχη (διακήρυξη και συμβατικά τεύχη) έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου: www.nskoufas.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 83629 & FAX επικοινωνίας: 26810 83629,

Διαβάστε περισσότερα...