Διακηρύξεις

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Κομποτίου» με προϋπολογισμό 200.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530 με 100.000,00 €) και ιδίους πόρους.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές πάγιων εγκαταστάσεων (δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) γ’ φάση» με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005 με το ποσό (47.876,62€).

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά » με προϋπολογισμό 50.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (35.000,00€).

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΓΥΑΛΟΣ΄ ΤΗΣ ΤΚ ΚΟΜΜΕΝΟΥ» με προϋπολογισμό 80000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του : ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ Κ.Α 2014ΕΠ53000008 «Συντήρηση αποκατάσταση Αρδευτικών αντλιοστασίων και Αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (πκ2013ΕΠ03000014) υποέργο: Επιχορήγηση Δήμου Ν. Σκουφά για το έργο: Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση Γυαλός της ΤΚ Κομμένου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια
τροφίμων έτους 2017» με CPV 15000000-8, προκειμένου να
καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου
προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου
Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.840,07 ευρώ, συν Φ.Π.Α%,
αξίας 8.490,69 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 68.330,76 ευρώ.