Διακηρύξεις

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 172.600,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό των 100.000,00 € και ιδίους πόρους.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 140.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό των 100.000,00 € και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ. Ν. ΣΚΟΥΦΑ»

με προϋπολογισμό 508.648,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤ. 14.  (κωδικός ΟΠΣ 5001229, Κωδικός εναρίθμου 2017ΣΕ27510100).

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) 2001ΣΕ05500002 με το ποσό (40.000,00€).

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αράχθου» με προϋπολογισμό 120.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530 με 80.000,00 €) και ιδίους πόρους.