Διακηρύξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

Πέτα,     3/6/2011

Αρ. Πρ. : 7459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011» 

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 26.260,50 € με το Φ.Π.Α.