Διακηρύξεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πέτα,  14-8-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 12715
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ    
Αριθμ. Απόφασης:  197 /2012 Δ.Σ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμους

Διαβάστε περισσότερα...

10 Ιουλίου 2012

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ανακοινώνει:

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ 1/2012) με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν το διάστημα από 11/7/2012 έως και 20/7/2012 στο Πρωτόκολλο στο Δημαρχείο Πέτα.

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2681360331 κα. Νάκου Πηνελόπη

Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά

Έντυπο Αίτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πέτα, 29/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                         Αρ.Πρ: 10145
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τσιμέντου (ετοίμου σκυροδέματος)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 73.800,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 5η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30 π.μ,

Διαβάστε περισσότερα...

28 Ιουνίου 2012

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή ενότητα Άρτας – Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμος Νικολάου Σκουφά», εγκρίθηκαν για το Δήμο Νικολάου Σκουφά 75 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν το διάστημα από 2/7/2012 έως 11/7/2012.

Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αναλυτική Προκήρυξη.

Δείτε εδώ την περίληψη της Προκήρυξης

Αναλυτική Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πέτα, 14/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                         Αρ.Πρ: 9371
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τσιμέντου (ετοίμου σκυροδέματος)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 73.800,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας

Διαβάστε περισσότερα...