Διακηρύξεις

Προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια
τροφίμων έτους 2017» με CPV 15000000-8, προκειμένου να
καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου
προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου
Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.840,07 ευρώ, συν Φ.Π.Α%,
αξίας 8.490,69 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 68.330,76 ευρώ.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός  (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ με τίτλο «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» του έτους 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί της % για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2017», προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2017, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.433,28 ευρώ, συν Φ.Π.Α%, αξίας 8.566,72 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 69.000,00 ευρώ.

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2017 προϋπολογισμού 185.500,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ( χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά για τα λιπαντικά και σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα καύσιμα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Πέτα:  2-03-2016
Αριθ. Πρωτ: 1884
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ            
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 154.522,74€ και στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.477,26€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  την οικονομική προσφορά του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας οδό Ελευθερίας στη Δ.Κ. Πέτα  μέχρι και την 17

Διαβάστε περισσότερα...