Διακηρύξεις

Ολοκλήρωση του ΚΠΕ στη θέση Κόπραινα του Δήμου Ν. Σκουφά

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Περίληψη διακήρυξης του έργου: ολοκλήρωση του ΚΠΕ στη θέση Κόπραινα του Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου με το ποσό (50.000,00€) και ιδίους πόρους.

Προμήθεια δύο (2) οχημάτων – τύπου mini bus για τη μεταφορά ΑμΕΑ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ BUS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ».

Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων  Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)  με το ποσό (44.100,00€) και ιδίους πόρους.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ»

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 2.940.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου»

με προϋπολογισμό 160.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από (ΣΑΤΑ 18) με το ποσό των 94.148,68 € και ιδίους πόρους.