Διακηρύξεις

Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (15.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου» με προϋπολογισμό 35.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (25.000,00€).

Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου»

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 670.000,00 €. Δεν προβλέπεται ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω δανείου και ιδίους πόρους.

Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της ΔΕ Αράχθου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (40.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

με προϋπολογισμό 119699,08 € (με ΦΠΑ).Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” σύμφωνα με την αριθμ. 75104/10-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ) όπου και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑ ΕΠ518/6 ΤΡΟΠ.0 με ενάριθμο κωδικό 2018ΕΠ51860010 (GREAT SUN, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, GR-AL 2014-20) (85% από την Ε.Ε. και 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Εθνικού ΠΔΕ).