Διακηρύξεις

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας» με προϋπολογισμό 20.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (20.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής οικονομικής προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
  4. Την υπαρ 01/2019 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
  5. Την αριθ …./2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία διατέθηκε πίστωση.
  6. Την αριθ 43/2019 απόφαση του Δ.Σ του δήμου Ν. Σκουφά.
  7. Την αριθ 07/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ για την διάθεση της πίστωσης.
  8. Την αριθ 53/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ν. Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

   Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα...

Τηλεμετρικό σύστημα ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».

Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης του έτους 2019 και μέρους του έτους 2020 του Δήμου και των Ν.Π του

Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά θα προκηρύξει  Ανοικτό δηµόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων Κίνησης των  Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2019 και μέρους του έτους 2020 του δήμου και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 199.253,26€ µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

Διαβάστε περισσότερα...