Ανακοινώσεις

The latest news from the Joomla! Team

Πρόσληψη ενός ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που εδρεύει στο Δήμο Νικολάου Σκουφά , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διανομή φρούτων (ροδάκινα-νεκταρίνια)

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή φρούτων (ροδάκινα-νεκταρίνια) στους ωφελούμενους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ και από ώρα 10 στο Πέτα, 11 στο Νεοχώρι και Κομμένο και 12 στο Κομπότι στα κατά τόπους Δημαρχεία!

Πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά  βάσει των διατάξεων του άρθρου 213 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει

 

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά 

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1910/30-8-2011 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ,ΦΕΚ 2441/18-7-2017 τεύχος Β’, τροποποίηση ΟΕΥ,  ΦΕΚ  493/19-2-2019 τεύχος Β’) όπως ισχύει

4)Την ανάγκη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη: 1) Μία (1) θέση Π.Ε ή Δ.Ε. Δημοσιογραφίας, 2) Μία (1) θέση Π.Ε Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, 3) Μία (1) θέση Π.Ε Φιλολόγων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση τριών  θέσεων Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καθαρισμός οικοπέδων ενόψει καλοκαιριού

       Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του νόμου 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων αλλά και άλλων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός και εκτός οικισμού υποχρεούνται να τους καθαρίζουν από τα ξερά χόρτα και να απομακρύνουν τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά ή αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκληθεί πυρκαγιά ή ακόμη και να επεκταθεί γρήγορα ενόψει μάλιστα του καλοκαιριού και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Subcategories

Subcategories