Ανακοινώσεις

The latest news from the Joomla! Team

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ "ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020"

ergasia 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθ. 52879/21-08-2020 έγγραφό του μας γνωστοποίησε σήμερα ότι επίκειται άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/Β΄/07-08-2020), «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας απο τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», βάσει της οποίας ανακοινώθηκε από το Δήμο μας η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

(ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020), ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας και μεταβολή των όρων μοριοδότησης αυτής, καθώς και συμπληρωματικές διευκρινήσεις, όπως κατωτέρω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

diagwnismos dimosiou 222

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων του Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2020-2021».

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

ΑΔΑ:9Ξ5ΞΩΚ5-60Θ

Ανακοίνωση της ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147).
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
6. Την ΚΥΑ αριθ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/Β΄/07-08-2020), «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 51938/18-08- 2020 (ΦΕΚ 3447/Β΄/18-08-2020.
7. Τις ανάγκες των Δήμου Νικολάου Σκουφά, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νικολάου Σκουφά και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 proslipseis-111

ΑΔΑ:9Ξ5ΞΩΚ5-60Θ

Ανακοίνωση της ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Διακοπή ύδρευσης λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης

diakopi ydreusis

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας ενημερώνει:

Την Τρίτη 04 Αυγούστου από τις 08:00 π.μ μέχρι και το βράδυ της ίδιας ημέρας θα υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση στις περιοχές  Πέτα, Νεοχωράκι, Αμφιθέα, Κλειστό και Καραμούτσι λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.


Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία σας

και ζητάμε την κατανόηση και την υπομονή σας.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες