Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/05/2020

oikonomiki epitropi

Προς τους: κα Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο, και κ. Βούλγαρη Κοσμά.
Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η του μηνός Μαίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 έως 15:00 (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (6ο /2020)

dimotiko symvouleio 4

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 15η Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 06/04/2020

oikonomiki epitropi

 

Προς: α) Γεωργή Καλλιόπη, β) Κολιούλη Ηλία, γ) Σερβετά Λάμπρο, δ) Τόλη Δημήτριο, ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο, στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την του μηνός Απριλίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 19:00 (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).

Ακολουθούν τα θέματα.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (5ο /2020)

dimotiko symvouleio 3

ΠΡΟΣΤα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων.

 Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – δια περιφοράς- που θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 στις 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και την από 11-03-2020 ΠΝΠ (αριθμ.Α΄55 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  20/03/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1788/03/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.