Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ 8Α ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΟΥΣΗ» Δ.Ε.ΠΕΤΑ

dimoprasia

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Π.Δ. 34/1995
γ) της διατάξεις του Ν. 3463/2006
δ) τον Ν. 3852/2010
ε) την αριθ. 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την εκμίσθωση ακινήτου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (10ο /2020)

dimotiko symvouleio 3

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 20/07/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

ΠΡΟΣ: κα. Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο, κ. Βούλγαρη Κοσμά.

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (9ο /2020)

dimotiko symvouleio 3

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς) που θα γίνει την Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 09/07/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

Προς τους:

κ. Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο, κ. Βούλγαρη Κοσμά.

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης στις 19:00 (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).