Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/11/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

Προς τους:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης - 30 0κτ. 2020

epitropi diavouleusis

Προς τους κ. 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Μπίζας Χαράλαμπος

14

Βασίλη Σπυριδούλα

2

Αλεξίου Φλιλιππος

15

Αντωνίου Αγαθή

3

Κακαριάρης Ευστάθιος

16

Τσιρογιάννη Αποστολία

4

Γεωργοπούλου Αμαλία

17

Πανούτσου Κωνσταντινιά

5

Βλαχοπάνος Γρηγόριος

18

Λίγκα Μαγδαληνή

6

Βλαχοπάνου Αφροδίτη

19

Στρεβίνα Μαρία-Κων/να

7

Φωτιάδη Φανή

20

Παπαθανασίου-Δήμου Δεσπ. 

8

Χαβέλα Βασιλική

21

Κόγκα Κατερίνα

9

Νάκη Καλλιόπη

22

Χαλκιάς Ζώης

10

Νίκου Παναγιώτης

23

Στασινός Κων/νος

11

Μπακόλας Αριστοτέλης

24

Χαλκιάς Θωμάς

12

Αντωνίου Κων/νος

25

Πανακούλιας Κων/νος

13

Μοσχονά Άννα

26

Λάππα-Πανακούλια Αλεξαν. 

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλ. 6946389424 ή με απάντηση στα FAX 2681083259 και 2681360442, την 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 9:00 και ώρα λήξης στις 14:00, για την κατάθεση των προτάσεων σας σχετικά με:

1. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του έτους 2021 του δήμου Νικολάου Σκουφά..
2. Διατύπωση γνώμης επι του προσχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021.
3. Διατύπωση γνώμης και παρατηρήσεων επί των προσχεδίων των νέων κανονισμών ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Νικολάου Σκουφά.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Βασίλης Αθανάσιος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

________________________________________

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/10/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

Προς τους:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς - 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (16ο /2020)

dimotiko symvouleio 3

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (15ο /2020)

dimotiko symvouleio 4

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 05η Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 15:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ