Διακηρύξεις

Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου

Ο Δικαιούχος Δήμος Νικολάου Σκουφά διακηρύττει ότι την 14 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) στο ΠΕΤΑ , θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ανοικτή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011375241 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι – κόμβος Δημαρχείου».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 201.612,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ».

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                      Ημερ.: 02/06/2020
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Αριθ Πρωτ: 3288
Γραφείο Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό δημόσιο Ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και
Πετρελαίου Θέρμανσης» του έτους 2020 και μέρους του έτους 2021 του δήμου
Νικολάου Σκουφά και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 191.253,38€ με το Φ.Π.Α. για
τις ανάγκες του Δήμου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και
κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των ενιαίων σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε
ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Κεντρική Πλατεία Πέτα, 47 200 Πέτα

Πληροφορίες: Ηλίας Σερβετάς

τηλ: 26813 60413, fax: 26819 60427

Πέτα, 15-06-2020

Αριθμ. Πρωτ.:3618

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µε συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά σε Ευρώ (€) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά» στα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ».

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.grή          www.eprocurement.gov.gr,        του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 15η/7/2020 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 17:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως        ηµεροµηνία       και        ώρα      ηλεκτρονικής     αποσφράγισης  των       προσφορών      ορίζεται η 16η/7/2020 ηµέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00 π.µ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νικολάου Σκουφά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας του έργου SMENSWICT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέτα,         21- 5-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3028                 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 
 

ΕΡΓΟ:    Υπηρεσίες διαχείρισης -παρακολούθησης και οργάνωσης συνάντησης εργασίας της πράξης SMENSWICT                                                                    

Προϋπολογισμός: 15.999,99 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)

Κ.Α.:    69-6117.006                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση της υπηρεσίας

«Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την Διαχείριση της πράξης SMENSWICT»

C.P.V. 79415200-8

Της πράξης

«SMENSWICT»

«SMART ENERGY SAVING, ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN PUBLIC BUILDINGS BY USING ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) AND BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)»,

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας

μέσωτουπρογράμματοςΙnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης -παρακολούθησης και οργάνωσης συνάντησης εργασίας της πράξης SMENSWICT» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.