Διακηρύξεις

Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης για την κατασκευή πράσινων σημείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 23.858,59 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν. Σκουφά

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (60.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πάγιων εγκαταστάσεων μετά από θεομηνίες Β’ Φάση

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 0 Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πάγιων εγκαταστάσεων μετά από θεομηνίες Β’ Φάση» με προϋπολογισμό 95.753,24 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείο Εσωτερικών(2003ΣΕ05500005).

Αγροτική οδοποιΐα στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» 

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 633.020,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπουργείο Εσωτερικών  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Παναγίας Μπρυώνη Νεοχωρακίου Δήμου Ν. Σκουφά

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 0 Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Μπρυώνη Νεοχωρακίου Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 59.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 με το ποσό (35.000,00 €).

Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018» με προϋπολογισμό 35.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό (26.550,00€) και ιδίους πόρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ                                              ΠΕΤΑ     9/5/2014

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Αρ. Πρ.  6418

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. &Η/ΜΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ν. Σκουφά ανακοινώνει ότι το Γραφείο Μελετών «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ερμού 18Α) έχει υποβάλει αίτημα για δωρεά προς το Δήμο της μελέτης «Οριοθέτηση Χειμάρρου Κομποτίου» σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν4014/2011.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει  παρατηρήσεις επι της μελέτης με αίτημά του στο Δήμο Ν. Σκουφά σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σκουφά (Δ/νση κεντρική πλατεία Πέτα Αρτας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Προμήθεια δύο (2) οχημάτων – τύπου mini bus για τη μεταφορά ΑμεΑ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ BUS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ».

Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ. Κ. Πέτα

 

14 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΕΤΑ»  με προϋπολογισμό 300.000,00  (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 168.936,20€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ :18% απρόβλεπτα) πλέον ΦΠΑ & στην κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 66.311,20€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ :18% απρόβλεπτα) πλέον ΦΠΑ

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης

 

Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης

Ο ∆ήµαρχος Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Καυσίµων Κίνησης των  Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης»  του έτους 2018 και μέρους του έτους 2019 του δήμου και των Ν.Π του, προϋπολογισμού 183.093,38€ µε το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Κοινωφελής Επιχείρησης του δήμου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

Βελτίωση, σήμανση και φύτευση του μονοπατιού από τα κτίρια της Κόπραινας προς το φάρο

5 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση, σήμανση και φύτευση του μονοπατιού από τα κτίρια της Κόπραινας προς το φάρο» με προϋπολογισμό 100.043,00 (με ΦΠΑ).

 

Συντήρηση πολιτιστικών μνημείων Δήμου Ν. Σκουφά

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση πολιτιστικών μνημείων Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 50.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530)  με το ποσό (30.000,00€) και ιδίους πόρους.

Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής από το Δ.Δ. Νεοχωρίου ως το Δ.Δ. Ακροποταμιάς

4 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΩΣ ΤΟ Δ.Δ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ»  με προϋπολογισμό 180.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης

Ведь "Путеводитель Мальта" и вправду, я просто предположил, что демон, обладающий такой "Кошки" силой и репутацией, как Тот, из Башен Света, никогда не станет обращаться к "О социальных гарантиях... Постатейный комм. к ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ" уличной рвани.

Хью полз в "С утра до вечера" этой дымке, следя, чтобы нарастающая лавина света оставалась слева.

Все "Все правила русского языка" это не предвещало ничего хорошего.

Древние "Сразу говори по-английски" боги знали, что при помощи ящика Пандоры Зевсу "И ботаники делают бизнес" удавалось перемещаться из виртуального пространства в реальный мир "Джек Самая суть" и обратно, поэтому последнее изобретение Гефеста вызвало их живейший интерес.

Он разровнял песок и выложил "Еще одна игра в дурака или Дорога к вершине" свой сверток.

Ну, вам, как всегда, "Рассказы" эти ваши пепперони, отозвался Олли.

Προμήθεια τροφίμων του Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2018-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
4. Την υπαρ 01/2018 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
5. Την αριθ 97/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία διατέθηκε πίστωση.
6. Την αριθ 274/2017 απόφαση του Δ.Σ του δήμου Ν. Σκουφά.
7. Την αριθ 07/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ για την διάθεση της πίστωσης.
8. Την αριθ 38/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ν. Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων 2013 με απευθείας ανάθεση

7 Φεβρουαρίου 2013

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΝΠΔΔ θα διενεργήσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και με τους όρους της αριθμ 84/2012 διακήρυξης λόγω ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων 2013 (άγονη δημοπρασία) τις προμήθειες τροφίμων που περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με την υπ' αριθ 2/2013 απόφαση του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011.

Διαβάστε εδώ όλοκληρη την ανακοίνωση

Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους, και με εφαρμογή της αρχής του κόστους κύκλου ζωής, για την ανάδειξη αναδόχου για την για την Σύμβαση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», για Δέκα έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για πέντε επιπλέον έτη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 2012-2015

Δημόσια Διαβούλευση της Ά Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, περιόδου 2012-2014
 
 Πέτα, 21-12-2012
 
 
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά γνωστοποιεί στους Δημότες, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιοχής ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2012-2014», έως την 07-01-2013.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου είτε από το Δημαρχείο (Γραφείο Προγραμματισμού) και στη συνέχεια να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο Δήμο (Γραφείο Προγραμματισμού, Κεντρική Πλατεία Πέτα, T.K. 47200) το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, επιθυμητή είναι η ευρεία κοινωνική συμμετοχή με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα εμπλουτίσουν και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
 
 
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005 με το ποσό (40.000,00 €).

Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά

12 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

 

 

 

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση