Προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
  4. Την υπαρ 01/2019 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
  5. Την αριθ …./2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία διατέθηκε πίστωση.
  6. Την αριθ 43/2019 απόφαση του Δ.Σ του δήμου Ν. Σκουφά.
  7. Την αριθ 07/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ για την διάθεση της πίστωσης.
  8. Την αριθ 53/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ν. Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

   Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019-2020» με CPV 15000000-8, προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2019 και μέρους του έτους 2020, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.787.64€ συν Φ.Π.Α 13-24%, αξίας 8.212,36€, συνολικής δαπάνης 66.000,00€ με φπα.

α) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3438/2006.

Αφορά τις ομάδες ειδών :

— Ομάδα Α2΄ ελαιόλαδο- αραβοσιτέλαιο

— Ομάδα Β΄ είδη οπωροπωλείου

— Ομάδα Γ΄ είδη κρεοπωλείου

β) Είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή για τις ομάδες τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, αφορά τις ομάδες :

— Ομάδα Α1   Είδη Παντοπωλείου

— Ομάδα ΣΤ΄ Είδη Αρτοποιείου- Ζαχαροπλαστείου

— Ομάδα Δ΄   Είδη Γαλακτοπωλείου- Τυροκομείου

— Ομάδα Ε Καταψυγμένα Ψάρια – Καταψυγμένα Λαχανικά

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του δήμου, στο Πέτα Άρτας του δήμου Ν. Σκουφά, την 11-04-2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για διακριτά μέρη της προμήθειας (ανά Δ.Ε ,ανά Ομάδες και ανά Υποομάδες, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας τροφίμων).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν μετά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών

Την ίδια ημέρα (Πέμπτη 11-04-2019) θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των φακέλων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

     Την επόμενη μέρα 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η σύνταξη του πρωτοκόλλου από την επιτροπή διαγωνισμού και η προώθηση του για έγκριση από την οικονομική επιτροπή του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ για κάθε Δ.Ε , ομάδα ή υποομάδα της δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ 1/2019 µελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) εφόσον η σύμβαση που θα συναφθεί ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

   Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των τροφίμων της κάθε ομάδας ή υποομάδας πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας διατηρεί το δικαίωμα της παράταση της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησής του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και το πολύ έως δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:00, από τα γραφεία του βρεφονηπιακού σταθμού Κομποτίου, στο Κομπότι και από το τμήμα προγραμματισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.nskoufas.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Ντίνα. Τηλέφωνο: 26810-65200.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ