Παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπαλαίωση κτιρίου στο Κομμένο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

2ον Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Ν.Σκουφά».

3ον Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

4ον Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

5ον Έκθεση εσόδων-εξόδων δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

6ον Περί αποδοχής συμπληρωματικής κατανομής ποσού 5.731,39 € στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Αναμόρφωση Προϋ/σμού οικ.έτους 2019.

7ον Περί αποδοχής συμπληρωματικής κατανομής ποσού 39.715,20 € στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Αναμόρφωση Προϋ/σμού οικ.έτους 2019.

8ον Περί έγκρισης αναμόρφωσης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Προϊόντων & Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών.

9ον Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

10ον Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

11ον «Παροχή Συναίνεσης για Διέλευση από Δημοτικές Εκτάσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Προγράμματος Γεωφυσικών Καταγραφών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή Άρτας – Πρέβεζας βάσει του Ν.4526/2018»,από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

12ον Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Τραπεζικό Κατάστημα για τη Χρηματοροή της Πράξης “OLIVECULTURE” και παροχή εξουσιοδότησης σε υπάλληλο του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

13ον Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.

14ον Περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για τo έτος 2019.

15ον Περί έγκρισης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.

16ον Περί καθορισμού των κωδικών του προϋ/σμού για το οικονομικό έτος 2019 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

17ον Ανάθεση σε τρίτους ( ΚΟΙΝΣΕΠ) την διάθεση ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη άμεσων αναγκών λειτουργίας του Δήμου, λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων.

18ον Ανάθεση σε τρίτους των γενικών υπηρεσιών καταμέτρησης υδρομέτρων, Επισκευής και συντήρησης Αντλιοστασίων και δημοτικού Φωτισμού όλων των Δ.Ε. του Δήμου Ν. Σκουφά λόγο έλλειψης προσωπικού.

19ον Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2019.

20ον Περί καταβολής αναδρομικών στους υπαλλήλους του Δήμου.

21ον Περί έγκρισης προγράμματος εορτών επετείου εκτελεσθέντων Φωτεινιωτών στις 03-03-2019 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

22ον Περί έγκρισης δαπάνης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2019 καιγια τις εορτές του Πάσχα έτους 2019 στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

23ον Περί επιχορήγησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τις Εορταστικές Εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας έτους 2019.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                    ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ