Παρακαλούμε όπως την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:30, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στην Τοπική Κοινότητα Κομμένου (Ιστορική έδρα) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση –Επισκευή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θέση (Κόπραινα) Δήμου Ν.Σκουφά».

2ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση «ΓΥΑΛΟΣ» της Τ.Κ. Κομμένου».

3ον   Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης Δήμου Ν.Σκουφά».

4ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στην παραποτάμια περιοχή της Δ.Κ.Κομποτίου».

5ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από δημοτικό δρόμο Πέτα-Νεοχωρα-

κίου προς θέση Καραμούτσι και περιοχή δάφνες Δ.Δ.Πέτα ».

6ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πολιτιστικών μνημείων Δήμου Ν.Σκουφά».

7ον 3η Τροποποίηση της μελέτης του έργου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου»,αναδόχου ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.

8ον Περί αποδοχής πίστωσης 50.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση -κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης αυτής.

9ον   Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2017 του έργου «OLIVECULTURE ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,GR-AL 2014-20».

10ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2017 του έργου «GREATSUN ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,GR-AL 2014-20».

11ον Περί αποδοχής πίστωσης 5.400,00 € από τον Σύνδεσμο Διαχεί-

ρησης Απορριμμάτων και διάθεση αυτής.

12ον Έκθεση εσόδων-εξόδων β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

13ον Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.

14ον Περί έγκρισης της αριθμ.3/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15ον Περί εκμίσθωσης-παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην τοπική

κοινότητα Πέτα.

16ον Περί έγκρισης μετακίνησης κ.Δημάρχου στην Αθήνα.

17ον Επιβολή προστίμου στον κ.Αθανασίου Δημήτριο για παράνομη

λειτουργία παραδοσιακού-δημοτικού καφενείου στο δ.δ. Νεοχωρίου.

18ονΠερί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

19ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2018 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

20ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

21ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς Περιοχές Φωτοπουλέϊκα, Αντωνέϊ-

κα και Γεμμέϊκα».

22ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

23ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».

24ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ