Παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης στη Δ.Ε.Πέτα και Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου».

2ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Δήμου Ν.Σκουφά».

3ον   Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-επισκευή κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα Δήμου Ν.Σκουφά».

4ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση «ΓΥΑΛΟΣ» της Τ.Κ.Κομμένου».

5ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Αρδευτικών αυλάκων Δήμου Ν.Σκουφά».

6ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στην παραποτάμια περιοχή της Δ.Κ.Κομποτίου».

7ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής Αράχθου από Δ.Δ.Νεοχωρίου ως το Δ.Δ.Ακροποταμιάς».

8ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από δημοτικό δρόμο Πέτα-Νεοχωρακίου προς θέση Καραμούτσι και περιοχή Δάφνες Δ.Δ.Πέτα».

9ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Αράχθου».

10ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διατομών τάφρων και κατασκευή οχετών Δ.Ε.Κομποτίου».

11ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ».

12ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου«Συντήρηση Πολιτιστικών Μνημείων Δήμου Ν.Σκουφά».

13ον Πρόταση τροποποίησης της κατασκευής ιδιωτικής σύνδεσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων-Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά».

14ον Πρόταση τροποποίησης της κατασκευής αγωγού υπερχείλισης Ανθοτόπου στο έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων-Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά».

15ον Πρόταση τροποποίησης της κατασκευής αγωγού υπερχείλισης Κολομοδίων στο έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων-Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά».

16ον Εγκριση τύπου και υλικού αντλιοστασίου για ενσωμάτωση στο έργο «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου».

17ον Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εκατόν είκοσι πέντε (125) στρεμμάτων στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Τ.Κ.Παχυκαλάμου.

18ον Περίεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(Παραδοσιακού Καφενείου ) παραποτάμιου πάρκου στην Δ.Κ.Νεοχωρίου-Δ.Ε. Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά .

19ον Περί τροποποίησης της αριθμ.161/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20ον Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Π.Δ. «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ» (Β’ Δράση).

21ον Περί υποβολής πρότασης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ για τη Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation (GDPR)».

22ον Περί έγκρισης μετακίνησης αιρετών.

23ον Περί παραχώρησης του Αριθ.ΜΕ 50872 Κάδο Πλυντηρίου αυτοκινήτου του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

24ον Περί παραχώρησης ιδιόκτητου κτιρίου 10.00 τ.μ.στον οικισμό Κλειστό Πέτα του Δήμου στον ΟΤΕ.

25ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

26ον Αναμόρφωση του προϋ/σμού του δήμου για το έτος 2018 λόγω εκτάκτων αναγκών.

27ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».

28ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ Φάση».

29ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.

30ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».

31ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».

32ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».

33ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1: «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

34ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας για διάθεση επιστημονικού προσωπικού, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια υλοποίησης των υποέργων 2, 3, 4, και 5 της πράξης «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

35ον Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας, μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

36ον Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                           ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ